Snabb leverans
30 dagar ångerrätt
Hälsningskort och presentförpackningar GRATIS

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

§ 1. Giltighetsområde

För alla affärsrelationer mellan Magnetix, härefter benämnd Magnetix, och beställaren gäller uteslutande dessa allmänna affärsvillkor i den version som gällde när beställningen gjordes. Vi godkänner inga andra villkor om detta inte först godkänts skriftligen av oss.

§ 2. Avtalsparter

Avtalsparter part är:

Magnetix Wellness GmbH

Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt a.M.
Telefon: +46 (0)8 - 408 388 27
Fax: +49 69 255189490
E-Mail:sverigeinfo@magnetix-wellness.com
Web: magnetix-wellness.com/se
Representerad av: Dr. h. c. Petra Döring
Registreringsdomstol: Frankfurt am Main: HRB 80854
Momsidentifikationsnummer enligt 27 a i den tyska mervärdesskattelagen: : DE254184803

Magnetix sluter uteslutande avtal om varuleveranser med

1. fysiska personer med oinskränkt rättshandlingsförmåga som är minst 18 år gamla eller

2. juridiska personer. Beställaren godkänner dessa villkor när han/hon skickar iväg denna beställning.

§ 3. Avtalets fullbordande

Presentationen av produkterna i nätbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande från Magnetix Wellness GmbH, utan bara en icke bindande online katalog. Innan du skickar bindningsordern visas all data igen i orderöversikten. Där har du möjlighet att korrigera eventuella ingångsfel via knappen "Ändra ingångar / data". Genom att klicka på knappen "beställ nu" lägger du en bindande ordning i kundvagnen. Kundens beställning hos Magnetix är ett erbjudande till oss för att sluta ett köpeavtal. Vi bekräftar att vi har tagit emot beställningen genom ett att vi skickar en bekräftelse via e-post till den e-postadress som du angav i beställningsformuläret. I detta e-postmeddelande ser du de artiklar som du beställt, kostnader för enskilda artiklar och alla beställda varor, förpacknings- och transportkostnader samt totalbelopp. Köpeavtalet blir först giltigt efter att vi skickat iväg de beställda varorna till den angivna adressen

De allmänna villkoren kan nås och sparas när som helst på vår hemsida. Dessutom kommer orderbekräftelsemailen att ge dig en översikt över din beställning och relevanta kontraktsdata. Det här e-postmeddelandet kan sparas på din dator.

§ 4.  Ångerrätt för konsumenter enligt § 13 i BGB

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar utan att behöva ange orsak. Ångerfristen är 14 dagar från och med det datum då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. För att ångra köpet av en vara ska du underrätta oss (Magnetix Wellness GmbH, Adam-Opel-Straße 7-11, 60386 Frankfurt a.M., telefon: +46 (0)8 - 408 388 27, Fax: +49 (0)69 255189490, e-post: sverigeinfo@magnetix-wellness.com) om ditt beslut att frånträda avtalet i form av en tydligt formulerad förklaring (t.ex. brev, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda bifogad ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg meddelandet om att du vill utnyttja din ångerrätt innan fristen har gått ut.

Om du utnyttjar din ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat in till oss, inklusive leveransavgifter (med undantag av de extra avgifter som tillkommer om du väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder). Återbetalning kommer att ske omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Återbetalning kommer att ske med det betalningssätt som du betalade med, såvida inget annat avtalats uttryckligen; vi tar aldrig ut några avgifter i samband med återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills vi har mottagit den returnerade varan eller tills du kan intyga att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Varan ska returneras senast inom 14 dagar från den dag då vi tar emot meddelandet om att du ångrar ditt köp. Fristen ska anses ha iakttagits om du skickar iväg varan innan denna tid har gått ut. Vi står för de omedelbara returkostnaderna.

Kunden ska bara hållas ansvarig för eventuell värdeförlust hos varan, om denna värdeförlust beror på att varan hanterats på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Standardångerblankett

(Fyll i följande blankett och skicka den till oss om du vill ångra ditt köp):

Magnetix Wellness GmbH
Adam-Opel-Straße 7-11
60386 Frankfurt a.M.
Tyskland

Fax: +49 69 255189490
E-Mail: sverigeinfo@magnetix-wellness.com

Härmed ångrar jag/vi (*) köpet att följande varor (*)/tjänster (*)

Beställt den (*)/mottaget den (*):

Kundens(-ernas) namn

Kundens(-ernas) adress

Kundens(-ernas) underskrift (endast om meddelandet lämnas på papper)

Date:

________________________________

(*) Vänligen korsa vad som inte är tillämpligt.

Magnetix Ångerrätt

PPå Magnetix Wellness vill vi att du är helt nöjd med ditt köp. Magnetix Wellness erbjuder dig en frivillig 30-dagars returgaranti, oavsett laglig rätt till återkallelse. Du kan returnera dina varor till Magnetix inom 30 dagar från mottagandet utan att ge någon anledning, förutsatt att de är kompletta, oanvända och oskadade.

§ 5. Priser

DPriserna för de erbjudna artiklarna anges i kr. beroende på land och gäller per artikel. De priser som fanns på våra Internetsidor vid den tidpunkt när beställningen gjordes är de priser som gäller. Priserna gäller för den plats från vilken beställningen gjordes inklusive lagstadgad mervärdesskatt exkl. kostnader för förpackning och frakt.

§ 6. Frakt

Om du har lämnat felaktiga adressuppgifter till oss förbehåller vi oss rätten att debitera dig för därav uppkomna kostnader för returfrakt. Samma gäller om du inte hämtar ut/tar emot beställda varor.

Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise in der Online-Zolltarifdatenbank (TARIC) der Europäischen Union, über den elektronischen Zolltarif (EZT) des Deutschen Zolls oder auf der Webseite des Schweizerischen Gebrauchstarifs (Tares).

§ 7. Leveranser

Vi skickar iväg försändelser måndag till fredag. Om din leveransadress inte är samma som din fakturaadress vill vi att du meddelar detta till oss redan när du gör din beställning. Var god kontrollera redan vid mottagandet att paketen inte har några skador. Låt transportören kvittera ev. transportskador, kontrollera att leveransen är fullständig och kontakta oss. Dina lagstadgade garantianspråk påverkas inte av detta.

§ 8. Egendomsförbehåll

Magnetix Wellness GmbH förbehåller sig äganderätten till alla varor som levererats till köparen tills denne betalt hela köpesumman inkl. fraktkostnader. Om tredjepart har anspråk på varor med egendomsförbehåll ska köparen informera denne om att varorna är Magnetix egendom och meddela detta till oss utan dröjsmål. Om köparen blir insolvent eller med uppsåt underlåter att uppfylla viktiga avtalsenliga förpliktelser, har Magnetix rätt att säga upp avtalet enligt § 323, 440 i BGB och begära tillbaka varor med egendomsförbehåll eller i förekommande fall hävda denna rätt gentemot tredjepart. Magnetix garanterar att de levererade varorna är fria från fel vid överlämnandet. För alla fel på varan som uppkommer under den lagstadgade garantitiden gäller dina lagstadgade garantianspråk där du kan välja reparation eller leverans av ny vara eller anspråk på rabatt eller att köpet upphävs och kompensation, inklusive ersättning för skada istället för att köpet fullföljs och ersättning för dina omkostnader osv. beroende på lagenliga förutsättningar.

§ 9. Ansvar

Magnetix Wellness GmbH tar endast ansvar i fall där dennes juridiska ombud eller agent försummat sina skyldigheter genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Vi har med största omsorg sammanställt detta erbjudande med tillhörande beskrivningar och prisuppgifter. Trots detta kan vi inte ansvara för eventuella tryckfel, ändringar eller för att vissa produkter kanske inte går att leverera kontinuerligt under den tid som katalogen är giltig.

§ 10. Dataskydd

Magnetix Wellness förbinder sig att endast lagra och använda sina kunders uppgifter elektroniskt (namn, adress, betalningsalternativ) för att hantera inkomna ordrar och administrera kundinformation. Särskilt i de fall där kunduppgifter överlämnas till tredjepart (t.ex. transportföretag eller kreditinstitut) får detta endast ske för att ordern ska kunna slutföras. Så snart det aktuella syftet med datahanteringen har upphört har du rätt att när som helst begära att få ut dina personuppgifter, eller att vi ändrar eller raderar dessa. Magnetix beaktar samtliga föreskrivna krav på dataskydd, särskilt föreskrifterna i Teledienstedatenschutzgesetzes (TDG). Kunden godkänner att vi lagrar och lämnar ut personuppgifter enligt de villkor som anges ovan.

§ 11. Avslutande bestämmelser

Det rättsliga förhållandet mellan Magnetix Welness GmbH och köparen samt respektive affärsvillkor regleras av tysk lagstiftning. Jurisdiktionsort för båda parter är Frankfurt am Main om inte lagstiftningen påtalar något annat. Om kunden är privatkund och inte är bosatt inom den Europeiska unionen är sammaledes Frankfurt am Main Jurisdiktionsort. Vid avtal med privatkunder inom den Europeiska unionen kan även den lagstiftning som gäller i privatkundens land vara tillämplig ifall detta avser obligatorisk konsumentskyddslagstiftning. De färger som visas på de produkter som saluförs på Internet kan avvika från originalet av olika skäl (t.ex. bildskärmsinställningar, grafikkortets prestanda osv.). Om någon av ovannämnda bestämmelser förlorar sin giltighet påverkas övriga bestämmelser inte av detta.

Senast betraktad

Dina Magnetix fördelar

SNABB
LEVERANS

Beställ senast kl.12.00
Ditt paket är klart för leverans
samma dag

30 DAGAR
ÅNGERRÄTT

Övertyga dig om våra speciella produkter.

SÄKER OCH
TRYGG BETALNING

Välj mellan betalningsmetoderna: Paypal eller kreditkort!

Grusskarte

Hälsningskort och
presentförpackningar GRATIS

Hälsningskort och presentförpackningstjänst GRATIS